• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Hodnocení za II. poletí školního roku 2019/2020

Informace ředitele školy k závěrečnému způsobu hodnocení výsledků vzdělávání ve II. pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s § 4 Vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. informuji žáky ZŠ a MŠ Radvanice a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019–2020.

Budeme vycházet zejména z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Podpůrně bude použito také podkladů získaných při vzdělávání na dálku (zohledníme snahu, samostudium, odevzdávání úkolů apod.), případně také hodnocení daného žáka v I. pololetí.

Podpůrně bude použito také podkladů získaných při vzdělávání ve škole po obnovení jejího provozu (na konci druhého pololetí).

Výše uvedené hodnocení bude použito u závěrečné klasifikace žáků ve všech povinných a volitelných předmětech.

Pokud nebude možné žáka hodnotit za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel uvedených ve Vyhlášce, bude stanoven náhradní termín hodnocení, které se uskuteční do konce září.

Upřednostňujeme hodnocení známkami.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku.

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.

Závažné důsledky z celkového hodnocení „neprospěl“ může pocítit především žák 9. ročníku, který by nezískal stupeň základního vzdělání.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů