• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Výběr stravného na srpen 2020

STRAVNÉ NA MĚSÍC

srpen 2020

Číst dál...

Konec školního roku 2019-2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Máme za sebou velmi zvláštní školní rok. Coronavirus zasáhl nejen naše hospodářství, ale velmi významně i školství. Výuka na dálku byla pro většinu z nás úplnou novinkou. Doba od 11. 3. 2020, kdy se uzavřely brány školy, jasněji než kdy dříve ukázala, že za vzdělání je zodpovědný především každý žák sám za sebe (u nezletilých dětí spolu se svými rodiči). A učitel má být především průvodcem a rádcem na cestě za vzděláním.

Poděkování z našich úst zazní jistě ještě vícekrát, ale pro tuto chvíli bych chtěl za nás, pedagogické pracovníky, poděkovat všem rodičům, kteří pomáhali svým dětem se vzděláváním na dálku.

Pokud nám naše plány nezkříží nějaká podobná mimořádná událost, tak se, pevně doufám, 12. 9. 2020 všichni společně setkáme v naší škole na oslavách šedesátého výročí otevření nové budovy ZŠ. U této příležitosti bude vydán i první almanach radvanické školy.

Věřím, že nás podpoříte svojí účastí nejen v tuto slavností chvíli, ale že nám zachováte svoji přízeň i nadále, protože už nyní máme na příští školní rok naplánováno více než desítku dalších akcí.

Klidné a pohodové prázdninové dny

vám všem přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Radvanice.

Za ZŠ a MŠ Radvanice R. Hager

Opravné zkoušky za školní rok 2019-2020

Sděluji tímto, že opravné zkoušky za školní rok 2019-2020 se konají  26. 8. 2018 od 9.00 hod.

Informace bude předána taktéž i třídními učiteli.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Úprava cen

Vážení strávníci, z důvodů stále rostoucích cen potravin a energie jsme přistoupili od 1.7.2020 ke zdražení přesnídávek, obědů a svačin. Děkujeme za pochopení.

Jana Růžičková vedoucí ŠJ

                     Přesnídávka           Oběd            Svačina

MŠ 3- 6 let          11,-                   22,-                11,-

MŠ 7 let              11,-                   24,-                11,-

ZŠ 7- 10 let                                  27,-

ZŠ 11 – 14 let                               29,-

ZŠ 15 a více let                            30,-

Zaměstnanci                                35,-

Veřejnost                                     70,-

Ukončení školního roku 2019/2020

Oznamuji, že na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 jsem vyhlásil pro žáky ZŠ a MŠ Radvanice volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školní rok bude ukončen v pátek 26. června 2020. 

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

 

Výuka na II. stupni ZŠ

Informace k výuce na II. stupni ZŠ obdrží každý žák a rodič od třídního učitele (na EduPage).

V případě nejasností pište na e-mail třídního učitele (jméno.příjmení@zsradvanice.cz), popřípadě volejte na tel.: 603 838 900.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Hodnocení za II. poletí školního roku 2019/2020

Informace ředitele školy k závěrečnému způsobu hodnocení výsledků vzdělávání ve II. pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s § 4 Vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. informuji žáky ZŠ a MŠ Radvanice a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019–2020.

Budeme vycházet zejména z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Podpůrně bude použito také podkladů získaných při vzdělávání na dálku (zohledníme snahu, samostudium, odevzdávání úkolů apod.), případně také hodnocení daného žáka v I. pololetí.

Podpůrně bude použito také podkladů získaných při vzdělávání ve škole po obnovení jejího provozu (na konci druhého pololetí).

Výše uvedené hodnocení bude použito u závěrečné klasifikace žáků ve všech povinných a volitelných předmětech.

Pokud nebude možné žáka hodnotit za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel uvedených ve Vyhlášce, bude stanoven náhradní termín hodnocení, které se uskuteční do konce září.

Upřednostňujeme hodnocení známkami.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku.

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.

Závažné důsledky z celkového hodnocení „neprospěl“ může pocítit především žák 9. ročníku, který by nezískal stupeň základního vzdělání.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů