• Pass_New1.jpg
 • Pass_New2.jpg
 • Pass_New3.jpg
 • Pass_New4.jpg
 • Pass_New5.JPG
 • Pass_New6.JPG
 • Pass_New7.JPG
 • Pass_New8.JPG
 • Pass_New9.JPG

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád ZŠ a MŠ Radvanice, okres Trutnov je vydán na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále jenom školský zákon/.

1.         Práva žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků[1]

Žáci mají právo:

 1. na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajícíchvzdělávání podle tohoto zákona,
 6. učit se ve vhodně upraveném prostředí,
 7. slušnou formou se vyjádřit ke všem otázkám týkajících se výuky a provozu školy.

Poznámka: Práva uvedená v odstavci 1 mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků s výjimkou písmen a), d) a g)

2.         Povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků[2]

Žáci jsou povinni:

 1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
 2. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti,nimiž byli seznámeni,
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
 2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
 3. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích,
 6. nejpozději do dvou dnů oznámit důvod nepřítomnosti třídnímu učiteli a doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů po návratu žáka do školy,
 7. zákonný zástupce žáka zodpovídá za doplnění a osvojení zameškaného učiva do sedmi dnů po návratu žáka do školypřípadě delší nepřítomnosti žáka vše probíhá po dohodě s třídním učitelem),
 8. nenarušovat vyučování.

3.        Docházka do školy

 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu
 2. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. V případě častějších kratších absencí z důvodu nemoci může škola požadovat omluvenku pouze od lékaře.
 3. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem (od doby uvedené na omluvence přebírá odpovědnost zákonný zástupce). 
 4. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.
 5. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčástivyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
 6. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
 7. Na základě žádosti rodičů se nemusí žák, který je z některého vyučovacího předmětu uvolněn, a ten spadá na krajní hodinu, této hodiny zúčastnit.

4.        Chování žáka  

 1. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání budou mít na paměti nebezpečí ú
 2. Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny hosty pozdravem "Dobrý den".  
 3. Pro vstup a k odchodu ze školy používají hlavní vchod, řídí se časovým režimem otvírání.
 4. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy je žákům zakázá
 5. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny.
 6. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti učitele. Nezdržují se v šatnách ani o polední přestávce. Členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů mohou být ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucí
 7. Ve školní jídelně se řídí žáci řádem školní jídelny a pokyny dozírajících učitelů a zaměstnanců školní jídelny. Zachovávají všechna pravidla kulturního stolování.  
 8. Žáci se přezouvají do domácí obuvi v šatnách.
 9. Cenné věci a peníze nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách. Do tělocvičny vstupují jen ve zvláštní
 10. Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Není dovoleno používat během vyučování mobilní
 11. Do školy žák nenosí cenné věci, které přímo nesouvisí s výukou. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů.
 12. Užívání drog, pití alkoholu a kouření pro žáky školy je nepřípustné.
 13. Konzumace potravin a žvýkání při vyučování není
 14. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé.
 15. Žák je i mimo školu povinen chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy.

5.        Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 2. Při výuce v tělocvičně,odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu školního řádu. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

          ● se školním řádem,

  ● se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,

         ● se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,

         ● s postupem při úrazech,

         ● s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

 1. Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování apod. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.
 2. Poučení se také provádí před činnostmi, které se konají mimo školní budovu (vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky). Žáci se seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:

  ● varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,

  ●upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s   nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,

         ● informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,

         ● varuje před koupáním v místech, která neznají atp.

 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.
 2. Kniha úrazů je uložena ve sborovně.knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

         ● Zápis do knihy úrazů provádí:

- vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv),

- učitel konající dozor (např. o přestávkách),

- vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu),

- třídní učitel (všechny ostatní případy).

         ● V knize úrazů se uvede:

- pořadové číslo úrazu,

- jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,

- popis úrazu,

- popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,

- zda a kým byl úraz ošetřen,

- podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy úrazů,

- další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

 1. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
 2. Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy úrazů, jde-li o

         ● úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo

  ● smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely tohoto školního řádu rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

 1. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který jedispozici ve sborovně nebo u ředitele školy.
 2. Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.
 3. O každém úrazu je informován ředitel školy. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, žesouvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
 4. O úrazu podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. Ředitel školy bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.
 5. Záznam o úrazu zasílá hospodářka školy ve spolupráciředitelem školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

         ● zřizovateli,

         ● zdravotní pojišťovně žáka a

         ● příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

Záznam o smrtelném úrazu zasílá ředitel školy do pěti pracovních dnů po podání hlášení

         ● zřizovateli,

         ● zdravotní pojišťovně žáka,

         ● příslušnému inspektorátu České školní inspekce a

         ● místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

 1. Jak postupovat, stane-li se úraz žáka :

         ● Zjistit poranění.

         ● Informovat ředitele školy .

         ● Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.

  ● Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.

         ● Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.

  ● Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

6.        Zacházení se školním majetkem

 1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.  
 2. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák uhradí.
 3. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce učiteli, který koná dozor nebo třídnímu učiteli.

7.        Režim školy

 1. Před vyučováním čekají žáci před budovou.
 2. Škola je otevřená pro vstup žáků od 7,10 hodin, začátek vyučování je7,30 hodin. V případě nepříznivého počasí mohou žáci do školy vstupovat dříve se souhlasem školníka.
 3. Žáci se přezují do domácí obuvi, oděv a obuv odložíšatně a odcházejí do tříd.
 4. Začíná-li žákům vyučování 2. vyučovací hodinu, vcházejí do budovy se zvoněním na přestávku v 8.15 hodin. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "Dobrý den". Ve třídě zdraví povstáním při zahájení i ukončení každé vyučovací hodiny. Při příchodu do třídy zasedne žák na své místo a připraví se na vyučování. Předměty nesouvisející s výukou a drahé věci do školy nenosí.
 5. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy v ředitelně nebo kanceláři školy.
 6. Třídní knihu přenáší během vyučování určený žák a odpovídá za její stav, případně za její ztrátu.
 7. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.
 8. O všech přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po chodbách školy. Při výuce v odborných učebnách žáci vyčkají příchodu učitele před odbornou učebnou.
 9. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny bez vyzvání zaměstnanců ZŠ.
 10. Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Tento zákaz platí pro všechny prostory školy - učebny, chodby, záchody atd. O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místnosti.
 11. V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově. Výjimkou jsou kroužky, příp. mimoškolní akce – vždy však s dozírající odpovědnou osobou.
 12. Do tělocvičny nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Při odchodu na tělesnou výchovu a pracovní činnosti mimo školní budovu čekají žácipřízemí školy ukázněně na příslušného vyučujícího a řídí se jeho pokyny. Po ukončení výuky odvádí žáky vyučující až do šatny. Po poslední vyučovací hodině dopoledního bloku odvádí vyučující k šatnám.
 13. V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování jsou žáci povinni vstupovat do budovy školy pouze v doprovodu příslušného vedoucího nebo učitele a stejným způsobem školu opouštějí.
 14. Žák respektuje pokyny všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.
 15. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.
 16. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování zdraví žáků.
 17. Je nepřípustné omezování osobní svobody žáků a žákyň včetně obtěžování vtíravými fyzickými dotyky a osaháváním.
 18. Žáci oslovují členy pedagogického sboru "pane řediteli", "paní učitelko","pane učiteli" "paní vychovatelko".
 19. Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli, školníkovi nebo v kanceláři školy. Škodu nahradí žák, který ji způsobil. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák částku předepsanou školou.
 20. Nalezené věci se odevzdají školníkovi nebo do kanceláře školy.
 21. Stane-li se žákovi během přestávky úraz, je povinen tuto skutečnost nahlásit pedagogickému dozoru nebo v kanceláři školy. Úrazy nahlášené v dalších dnech nebudou odškodňovány.
 22. Žák 6. až 9. třídy, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři vždy se souhlasem rodičů sám, nebodoprovodu jiné dospělé osoby podle naléhavosti případu. Žáka 1. až 5. třídy si ve škole vyzvedne rodič nebo jím prokazatelně pověřená dospělá osoba.
 23. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou; přezuje se, oblékne a odcházíbudovy.
 24. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu hřiště, kde probíhá výuka. Mimo školu se žák chovásouladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.

8.        Školní družina

 1. Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena.
 2. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 3. Provoz ŠD je od 11,00 hod. do 15,30 hod.
 4. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změněrozvrhu.
 5. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněnévyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.
 6. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 15,30 hodin.případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.
 7. Každou nepřítomnost žáka ve ŠD je nutno řádně omluvit (třídní učitelka, rodič).Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
 8. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (kroužky , doučování, aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.
 9. Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního roku). Žáci 2. a 3. třídden následující. Dítě je možně odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).
 10. Za školní družinu platí zákonní zástupci stanovenou roční úplatu.
 11. Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
 12. Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčenydružině. Žáci si do ŠD nenosí cenné věci (při ztrátě za ně vychovatelka nezodpovídá).
 13. ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Podle rozvrhu tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní dvůr a sportovní areál. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

9.        Školní jídelna

 1. Při stolování je žák tichý a ukázněný, dbá pokynů vedoucí školní jídelny, učitelů, vychovatelek a kuchařek.
 2. Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu.
 3. U stolu se zdržují pouze žáci, kteří mají řádně zakoupen oběd.
 4. Do jídelny se již nevrací - v šatně se oblékne a urychleně a v tichosti opustí budovu.

10.     Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení.první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů.způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.
 3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocenípřípadě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
 4. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem,výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
 5. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit anináhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 6. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen anitomto termínu, neprospěl.
 7. Pro stanovení řádné klasifikace je stanoven limit zameškaných hodinjednotlivých předmětech na 35% z celkové dotace hodin v aktuálním pololetí. V případě překročení tohoto limitu je ředitel školy oprávněn rozhodnout o komisionálních zkouškách za konkrétní období.
 8. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouzeprvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 9. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejíkonání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Má-li zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitel školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 10. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

11.     Klasifikace a hodnocení žáků

Klasifikace a hodnocení žáků je podrobně rozvedeno v příloze tohoto školního řádu.

12.     Platnost školního řádu

Školní řád byl schválen Školskou radou ZŠ a MŠ Radvanice dne 17. října 2013 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

Mgr. Robert Hager

ředitel školy                  

Příloha:      Klasifikační řád

                   Řády odborných učeben


[1]§ 21 školského zákona

[2]§ 22 školského zákona

Realizujeme projekt podpořený EU

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů