1)  Smyslem a obsahem IVP je naplánovat kroky vedoucí ke kompenzaci, nápravě, zmírnění vlivu postižení a maximálnímu rozvoji osobnosti dítěte.

2)  Měl by umožňovat dítěti postupovat při vzdělávání podle jeho schopností, individuálním tempem, bez stresujícího porovnávání se s ostatními dětmi.

3)  Učitel by měl na jeho základě vytvářet podmínky pro práci s dítětem na takové úrovni, které ono konkrétně dosahuje.

4)  Do přípravy IVP by se měli zapojovat učitelé, rodiče a pedagogický či osobní asistent. Ti všichni jsou spoluzodpovědni za pokroky dítěte.

5)  IVP není „slohové cvičení“, ale jasný, stručný a konkrétní dokument.

6)  Na základě přesně stanovené pedagogické diagnózy by měl vycházet z obsahu vzdělávání (integrovaných bloků) platného ŠVP. Měl by být také v souladu se vzdělávacím programem třídy, do které bylo dítě integrováno.

7)  Mnohé školy se dopouštějí chyby tím, že za pedagogickou diagnózu považují opsání závěru z odborného vyšetření!

8)  Nedílnou součástí IVP je pravidelné vyhodnocování pokroků dítěte.

9)  Stanovené cíle by neměly být povrchní a teoretické, nýbrž konkrétní a reálné, stanovené na základě relevantních schopností dítěte.

10)  Je v něm třeba důkladně promyslet zvyšování nároků na dítě.

Komentář:
Dokument musí obsahovat informace:

a) o úpravách obsahu vzdělávání;
b) o časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání;
c) o úpravách metod a forem práce, hodnocení;
d) o úpravě výstupů;
e) jméno pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (žáka).

Zdroj
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
- § 4 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
- § 16 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů