O mimoškolní zájmovou činnost v rámci školní družiny je veliký zájem. Tato výchovně-vzdělávací činnost probíhá za poněkud odlišných podmínek než při vyučování. Děti mají možnost po školní práci odpočívat, bavit se a po vhodné relaxaci se zapojují dle vlastního výběru do zájmové činnosti. Společně vytváříme vhodné estetické prostředí školní družiny,dbáme na kultivované chování, na přátelské a kamarádské vztahy. Snažíme se střídat činnosti různého zaměření tak, aby se zde všem líbilo a byli jsme spokojeni.

Hry a zábavné činnosti můžeme rozdělit zhruba do následujících skupin:

Odpočinkové činnosti

Mají odstranit únavu, jsou zařazovány nejčastěji po obědě, dále i během dne, kdykoliv podle potřeby, společné zklidnění, četba či poslech, někdy klidové hry.Rekreační činnostiSlouží k regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti bývají rušnější, což není projevem nekázně, nýbrž součást relaxace dětí po soustředění ve vyučování.

Zájmové činnosti

Rozvíjejí osobnost žáka, umožňují každému dítěti seberealizaci, popřípadě i kompenzaci jeho možných školních neúspěchů. Rozvíjejí dovednosti a poznání dětí. Jedná se o řízenou kolektivní, popřípadě individuální činnost. Někdy je to aktivita organizovaná, jindy spontánní.

Příprava na vyučování

Zahrnuje okruh činností, souvisejících s plněním školních povinností. Jde o zábavné procvičování učiva formou didaktických her. Ověřování a upevňování školních poznatků při rozmanité činnosti ŠD -vycházky, poslechovéčinnosti, práce s knihou, časopisy,aj.

Významné činnosti školní družiny v rámci školy

Každým rokem se děti podílejí na zhotovení dárků pro budoucí prvňáčky. Rozmanité výrobky dětí ze ŠD slouží k výzdobě školy. V rámci školní družiny probíhají také různé soutěže. Náplň a významné akce školní družiny jsou zpracovány do ročního plánu ŠD. Dětem je umožněno, aby se samy podílely svými přáními, nápady a náměty na činnostech ŠD.