Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov

Radvanice 171, 542 12 Radvanice v Čechách

č. j.: 10 /2022

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, od školního roku 2022/2023 pro děti s těmito evidenčními čísly:

                          1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřská školy, Radvanice ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Podpis a datum podpisu ředitele školy: 25. 4. 2022   Mgr. Robert Hager, v.r.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 25. 4. 2022