č. j.: 9 /2023

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, od školního roku 2023/2024 pro děti s těmito evidenčními čísly:

                        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřská školy, Radvanice ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Podpis a datum podpisu ředitele školy: 20. 4. 2023 Mgr. Robert Hager, v.r.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 20. 4. 2023

                           otisk úředního kulatého razítka