Vážení rodiče, milé děti!

Zveme Vás k

ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2023/2024

Zápis se bude konat ve středu

19. 4. 2023

od 14.00 do 17.00 hodin

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme jednu první třídu, která bude naplněna do počtu žáků dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná:

  • pro děti které dovršily nebo dovrší 31.srpna 2023 šestý rok svého věku
  • pro děti s odloženou školní docházkou

K zápisu je potřeba přinést:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • rodný list dítěte

Formální (písemnou) část zápisu je možné provést i elektronicky z domova na adrese: https://zsradvanice.edupage.org

 

K odkladu školní docházky je třeba doložit:

  • písemné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny /PPP/ nebo speciálně pedagogického centra /SPC/
  • písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • písemnou žádost o odklad školní docházky, kterou si rodič vyzvedne v době zápisu

Rodiče přijatých žáků budou o přijetí informováni, a to zveřejněním seznamu na webových stránkách naší školy. Jméno přijatého dítěte bude uvedeno pod identifikačním číslem. Číslo bude přiděleno žákovi při zápisu.

 

Mgr. Robert Hager, ředitel školy